0917 977 208 info@readytostart.sk

S platnosťou od 1.11.2018

Konečný užívateľ výhod musí byť zapísaný v každej spoločnosti

Kto je konečný užívateľ výhod ?

Viac info

Všetko online

Konečný užívateľ výhod – Povinný zápis údajov 

Od 1.11.2018 nie je možné založiť novú spoločnosť bez toho, aby bol uvedený konečný užívateľ výhod spoločnosti. Každá už existujúca spoločnosť má povinnosť tohto zápisu do 31.12.2019

Konečný užívateľ výhod
r

Konečný užívateľ výhod

S účinnosťou od 1. 11. 2018 budú podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri právnické osoby (podnikatelia) musieť do obchodného registra zapisovať údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod, a to v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečných užívateľoch výhod však nebudú zverejňované. Právnické osoby, ktoré boli založené do 31. 10. 2018 si túto povinnosť budú musieť splniť pod sankciou pokuty najneskôr do 31. 12. 2019.

Zdroj: podnikajte.sk

t

Kto je konečný užívateľ Výhod ?

Konečným užívateľom výhod je vždy fyzická osoba.

Okrem identifikačných a osobných údajov, je potrebné vždy uviesť aj konkrétne ustanovenie § 6a zákona č. 297/ 2008 Z.z., ktoré zakladá postavenie konečného užívateľa výhod.

Napríklad, môže to byť priamy alebo nepriamy podiel minimálne 25 % na základom imaní spoločnosti podľa § 6a ods. 1 písm. a). Môže to byť však aj podiel nižší ako 25 %, ak osoba na základe spoločného postupu s inou osobou dosiahla spoločne aspoň 25 % podľa § 6a ods. 3. Spoločný postup nemá legálnu definíciu a každá zapisovaná osoba je povinná okolnosti vyhodnotiť sama.

Zdroj: biznisklub.sk

Nie je Vám niečo jasné?

Potrebujte pomôcť s konečným užívateľom výhod?

Konečný užívateľ výhod - pomoc

FAQ

Otázky k zápisu o konečnom užívateľovi výhod

Aký je právny základ na zapisovanie konečného užívateľa výhod do obchodného registra?
Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Pri ktorých zapisovaných subjektoch do obchodného registra sa zapisujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod?
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem.
Aký rozsah údajov sa zapisuje o konečnom užívateľovi výhod?
V zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z. sa do obchodného registra zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov).
Aké údaje sa uvádzajú pri požiadavke zapisovania údajov, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu?

Ide o údaje podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, a to
a) Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby
b) Údaje o subjekte zapisovanom namiesto konečného užívateľa výhod – vrcholový manažment.
Pri údajoch zakladajúcich postavenie konečného užívateľa výhod – musí byť v príslušnom formulári vybraná možnosť a) alebo možnosť b). Ak je vybraná možnosť a), zároveň musí byť vybraný aspoň jeden zo spôsobov a1) – a6).

Aký druh dokladu totožnosti sa vo vzťahu ku konečnom užívateľovi výhod uvádza?
Pre konečného užívateľa výhod sú špecifické údaje o druhu dokladu totožnosti. Z číselníka je možné vybrať druh dokladu totožnosti „občiansky prekaz“ alebo „pas“.
Kedy vzniká povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra?
Článok VII zákona č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon“) nadobúda účinnosť 1. novembra 2018. Zákon zároveň definuje prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), v rámci ktorých sú právnické osoby zapísané do obchodného registra uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018, povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod. Pre zápis (zmenu, výmaz) údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby je vytvorený nový formulár. Pri prvozápisoch právnických osôb uvedených v predchádzajúcej vete, vzniká táto povinnosť od 1. novembra 2018.
Aký je spôsob zapísania údajov o konečnom užívateľovi výhod pri tých právnických osobách, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri?
Zákon č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony definuje prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 1. novembra 2018 do 31. decembra 2019), v rámci ktorých sú právnické osoby už zapísané do obchodného registra (právnické osoby uvedené v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018) povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod. Pre zápis (zmenu, výmaz) údajov o konečných užívateľoch výhod pre už zapísané právnické osoby je vytvorený nový formulár č. 31 (Príloha č. 31 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.).
Aký je spôsob zapísania údajov o konečnom užívateľovi výhod pri prvozápise právnických osôb uvedených v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018?
Pri prvozápise právnických osôb uvedených v § 2 ods. 3 v znení účinnom od 1. novembra 2018 sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapisujú v prozápisovom formulári v rámci samostatnej časti zápisového formulára príslušného podľa typu zapisovaného subjektu .
V ktorom právnom predpise sú upravené formuláre na zapisovanie údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra?
Formuláre na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra sú upravené vo vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 178/2018 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.
Nahrádza zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora?
Nie, zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.
Zverejňujú sa údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného registra?
Údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na webovom sídle www.orsr.sk, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.
Budú údaje o konečnom užívateľovi výhod zobrazované vo výpisoch z obchodného registra?
Nie, údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na webovom sídle www.orsr.sk, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu. Verejne dostupné údaje o konečných užívateľoch výhod však možno nájsť v registri partnerov verejného sektora v rámci subjektov, ktoré sú partnermi verejného sektora a sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Kde sa zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z.?
Údaje o konečných užívateľoch v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z. sa zapisujú do obchodného registra. Obchodný register je vedený na registrových súdoch. Kontakty na registrové súdy nájdete na
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/sud?f.656=657&f.670=672&f.670=671&f.670=673&f.670=674&f.670=676&f.670=677&f.670=678&f.670=679

Zdroj: justice.gov.sk

Inými slovami

Kto je vlastne konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod je vždy minimálne jedna fyzická osoba (jednotlivec), ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledovných podmienok:

  • Vlastní v spoločnosti minimálne 25% hlasovacích práv, či už priamo alebo nepriamo
  • Podieľa sa na základnom imaní v spoločnosti v rozsahu minimálne 25%, či už priamo alebo nepriamo
  • Má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán (v s.r.o. konateľa), riadiaci orgán, dozorný alebo kontrolný orgán alebo akéhokoľvek ich člena
  • Dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť
  • Má právo na hospodársky zisk zo spoločnosti v rozsahu minimálne 25%

Alebo ak niektorý z týchto bodov spĺňa spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s KUV

Ak žiadna osoba nespĺňa kritéria uvedené vyššie – konečný užívateľ výhod je vrcholový manažment (za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

V spoločnosti s ručením obmedzeným je Konečný užívateľ výhod väčšinou spoločník (majiteľ), ktorý spĺňa minimálne jeden z bodov uvedených vyššie.

Kto má povinnosť zápisu údajov konečného užívateľa výhod?

Od 1.11.2018 sa zmenili podmienky založenia novej s.r.o., kde už pri podaní je povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod a všetky spoločnosti, ktoré vznikli do tohto dátumu majú povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do 31.12.2019

Zapisuje sa konečný užívateľ výhod aj v jednoosobovej spoločnosti?

Áno, konečný užívateľ výhod sa zapisuje aj v jednoosobovej spoločnosti, pretože podmienku pre zápis konečného užívateľa môže spĺňať aj osoba, ktorá priamo nevystupuje v spoločnosti.

Koľko stojí služba zápisu konečného užívateľa výhod?

Cena 50€ platí pre spoločnosti, ktoré majú najviac 5 KUV. Za každého ďalšieho člena KUV je doplatok 5€. Ak je počet členov nad 10, tak Vám spravíme individuálnu cenovú ponuku pre zápis.

[wp-review id=”235″]

Kontaktný formulár

Produkt

2 + 8 =

Alton s.r.o.

Bellova 1947/11

Liptovský Mikuláš 03101

INFO@readytostart.sk

0917 977 208

© Copyright 2018
Alton s.r.o.
Adresa: Bellova 1947/11, Liptovský Mikuláš , 03101, SK
Tel: +421917977208
Email: info@readytostart.sk

IČO: 50818007 | DIČ: 2120499733
Otvorené:

Created by: www.readytostart.sk